Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF

Fogalom meghatározások

A Szolgáltató

A szolgáltatásokat nyujtó fél (a továbbiakban: "Szolgáltató") neve:

GLSYS Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Képviseli:

Gáspár Lajos
ügyvezető
GSM: +36(20)364-34-13
+49(160)325-84-05
E-mail: gaspar.lajos@glsys.eu
info@glsys.eu
Levelezési cím: H-9022 Győr, Árpád út 65. fsz. 1.
Internetes honlap: https://glsys.eu

A céginformációt, kacpsolattartási adatokat megtalálja a https://glsys.eu/ceginformacio link alatt.

A Felhasználó

A Felhasználó minden olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely a Szolgáltatást megrendeli, igénybe veszi és előfizet rá.

Fél vagy Felek

Szolgáltató és Felhasználó külön-külön vagy együttesen.

Az ÁSZF és elérhetősége

Jelen dokumentum, amely tartalmazza a Szolgáltató Általános Szereződési Feltételeit (továbbiakban ÁSZF).

A Szolgáltató az ÁSZF-et az internetes honlapján teszi hozzáférhetővé, a https://glsys.eu/aszf link alatt.

Szolgáltatás

A Szolgáltatások tárgya, szerződés tartalma

A Szolgáltató a Felhasználó részére Szolgáltatási Szerződésben vagy Domain igénylésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, a honlapon közzétett érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások köre: domain regisztráció, névszerver fenntartás, tárhely, weboldal és elektronikus levelezés és ezek technikai működésének megvalósítása, biztosítása.

Szolgáltatások igénybevétele

A Szolgáltatások igénybevétele a Felhasználó részéről önkéntes.

Szolgáltatási díjak rendezése

A Szolgáltató az előfizetési díjak rendezésére készpénzes vagy átutalásos fizetési módot biztosít.

Domain névszerver szolgáltatás

A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó domain neveit elérhetővé teszi az interneten és ennek keretein belül menedzseli a Felhasználó által igényelt DNS rekordokat. A DNS kezeléséhez a Szolgáltató direkt hozzáférést nem biztosít, minden változást a Szolgáltató elérhetőségein keresztül kell bejelenteni.

Tárhely szolgáltatás

A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó weboldala részére, elektronikus levelezésének és egyéb adatainak tárhelyet biztosít és a tárhely elérhetőségére a Felhasználó részére a nap 24 órájában rendeltetésszerű használhatra FTP szolgáltatást biztosít.

A Szolgáltatás keretein belül a Szolgáltató nem állapít meg "hard limit"-et, azaz ha a Felhasználó túllépi a Szolgáltató által biztosított valamelyik tárhelycsomagban megnevezett adatmennyiséget, akkor a Szolgáltató a Felhasználót automatikusan a következő eggyel nagyobb csomagba sorolja.

A Szolgáltató a tárhely felhasználást a Szolgáltatás fordulónapján mért érték alapján számlázza.

Aktális tárhely és domain árlistánkat megtalálja a https://glsys.eu/docs/GLSYS_Tarhely_es_Domain_arlista.pdf link alatt.

Weboldal szolgáltatás

A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó weboldalát elérhetővé teszi az interneten és ennek biztosítása érdekében a nap 24 órájában rendeltetésszerű használhatra HTTP, illetve igény esetén HTTPS szolgáltatásokat biztosít.

Elektronikus levelezés (E-mail) szolgáltatás

A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó e-mail címeit elérhetővé teszi az interneten és részére a nap 24 órájában rendeltetésszerű használhatra POP3, IMAP és SMTP szolgáltatásokat biztosít.

A Szolgáltatás biztonságos és SPAM-mentes használatának érdekében a Szolgáltató SPF, DKIM, DMARC és egyébb SPAM illetve vírusszűrő technológiákat alkalmaz. Ezen eszközök használata megköveteli, hogy a Felhasználó kizárólagosan a Szolgáltató rendszerén keresztül küldjön E-mail-t a Szolgáltatónál kezelt E-mail domain-ekből.

A Szolgáltató törekszik a levelek mihamarabbi továbbítására, kézbesítésére, ugyanakkor a technológia adottságaiból fakadóan nem tud kötelezettséget vagy felelősséget vállalni az azonnali üzenetküldésre.

Szerződés

A Szerződés és megkötésének módja, hatálya, érvényessége

A Szerződés:

 • a Szolgáltató részéről a Szolgáltatás nyújtására és a Felhsználó részéről a Szolgáltatás igénybevételére létrejövő megállapodás, amely a jelen ÁSZF-ből és a Megrendelőlap(ok)ból áll.
 • nyelve magyar, elektronikus úton, távollévők között, határozatlan időtartamra, a Felek "ráutaló magatartásával" jön létre. A Felek külön (írásos) szerződést nem kötelesek kötni.
 • azonnali hatállyal felmondható, amennyiben a másik Fél a Szerződést megszegi.
 • rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

A Szolgáltató szolgáltatásainak megrendelésére papír alapú vagy online megrendelési lehetőséget biztosít.

A Felhasználó papír alapú szerződéskötés esetén a Szerződés aláírásával, online szerződéskötés esetén a Szolgáltatás megrendelésével, használatával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A megrendeléseket a Szolgáltató iktatja, utólagosan az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott időtartamig hozzáférhetővé teszi.

Adatrögzítés, adatbiztonság

Az adatvédelmi nyilatkozatunkat megtalálja a https://glsys.eu/adatvedelmi_nyilatkozat link alatt.

Jogok és kötelezettségek

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogosult:

 • az érvényes árlistában megadott díjakat a Felhasználó felé kiszámlázni. Az első számlát a Szolgáltató megrendelés teljesítésekor állítja ki, melyet a Felhasználó a Szerződés megkötésekor köteles rendezni.
 • egyoldalúan módosítani a Szolgáltatásainak tartalmát és díját.
 • a Szolgáltatást szüneteltetni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Felhasználó az alábbi előírásokat megszegi:
  • Tilos a tárterületen törvénybe ütköző, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése.
  • Tilos a tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja.
  • Tilos a szerver hozzáférés felhasználása a szerzői jogra, illetve a szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok megsértésének elkövetésére, segítésére, illetve felbujtására. Ez a tilalom vonatkozik magánjellegű e-mail üzenetek bármilyen módon harmadik fél számára történő közzétételére a szerző kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül.
  • Tilos a szerveren lévő Felhasználók e-mail címének harmadik fél számára történő értékesítése, illetve üzleti célú terjesztése előzetes, írásos hozzájárulás nélkül.
  • Tilos kéretlen reklám célú e-mailek küldése, valamint más felhasználók zaklatása illetve e-mail küldés olyan címlistára, amely gyűjtött vagy vásárolt e-mail címeket tartalmaz, amelyre az címzettek nem saját akaratukból iratkoztak fel.

A Szolgáltató köteles:

 • a jelen ÁSZF-ben megadott szolgáltatások biztosítására éves minimum 99.5%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, amelyek hét közben 2, hétvégén 4 órát vehetnek igénybe.

 • együttműködni az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal bármilyen jogsértés felderítése érdekében és ennek keretében a Szolgáltató eleget tesz különösen az ilyen hatóságok vagy bíróságok esetleges adatszolgáltatási felhívásának. Ilyen esetben a Felhasználó kárigényt nem érvényesíthet.

 • a tőle elvárható gondossággal mindent megtenni, hogy óvja a Felhasználó által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.
 • a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról kiegészítő szolgáltatás keretén belül ingyenesen, rendszeres időközönként biztonsági mentést készíteni.
 • a Szolgáltatásban felmerülő hiba esetén köteles a hiba elhárításáról mielőbb gondoskodni a tőle elvárható módon. A Felhasználó az észlelt hibát a Szolgáltató honlapján található elérhetőségeken jelenti be, a Szolgáltató minden bejelentést kivizsgál, melynek eredményéről a Felhasználót emailben értesíti. Nem tartozik a Szolgáltató felelősségkörébe a Szolgáltatással nem összefüggő hibajelenségek kezelése.

 • a Szolgáltatásainak tartalmát és/vagy díját éríntő változtatásokról - legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt - tájékoztatni a Felhasználót, e-mail formájában illetve a weboldalán közzé téve.

A Felhasználó jogai és kötelezettségei

A Felhasználó jogosult:

 • az általa megrendelt Szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
 • a Szolgáltatást - ésszerű kereteken belül - a tárhely méretének korlátozása nélkül igénybe venni.
 • a felhasznált tárhely méretéről havi rendszerességgel elektronikus (e-mail) értesítést kapni. Ezt a Szolgátatótól kell igényelni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy:

 • részére a Szolgáltató a Szolgáltatás alapjául szolgáló informatikai eszközökhöz fizikai hozzáférést nem biztosít, az adatok kizárólag elektronikus úton hozzáférhetőek számára.
 • a Szolgáltató jogosult a Felhasználót nagyobb - adott esetben egyedi - szolgáltatási/tárhely csomagba sorolni, ha azt Szolgáltatás fenntartása ezt megköveteli.
 • a Szolgáltatónál igénybe vett elektronikus levelezés esetben a Felhasználó az adott E-mail címekről kizárólagosan a Szolgáltató rendszerén keresztül tud levelezni. Más szolgáltatókon keresztül küldött levelek SPAM megjelölést kaphatnak a fogadó oldalon.
 • a Szolgáltató az ingyenesen, rendszeres időközönként készített biztonsági mentés keretein belül tárolt adatok teljes biztonságát nem tudja szavatolni. Szolgáltató az esetleges adatvesztésből eredő károkért felelősséget - tekintettel ezen kiegészítő szolgáltatása ingyenességére - nem vállal, és felhívja a Felhasználó figyelmét a szerveren tárolt állományok rendszeres, saját eszközökön történő mentésének fontosságára. Szolgáltató az átmeneti fájlokat tartalmazó (pl. cache) mappákról nem készít biztonsági mentést.
 • a Szolgáltató a Felhasználói megrendeléseket az összes teljesítéshez szükséges feltétel végrehajtása esetén teljesíti.
  Általánosságban feltétel a szolgáltatás elindításához szükséges dokumentumok átadása, a Szolgáltatás ellenértékének kifizetése, online megrendelés esetén az aktiváló linkre kattintás, domain regisztráció esetén a szabályzatnak való megfelelőség igazolása, hiánypótlás kérések teljesítése. A konkrét és/vagy egyedi feltételekről Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az Felhasználót.
 • a Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni. A Szolgáltató az alvállalkozó(i) tevékenységéért azonban úgy felel, mintha azt maga végezte volna.
 • a Szolgáltatás keretében az interneten elérhetővé tett vagy továbbított állományok, a nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) alapján a Felhasználó minősül a tartalomért felelős szolgáltatónak.
 • az Eker. tv. alapján Szolgáltató a Szolgáltatás tekintetében közvetítő szolgáltatónak minősül, így az Eker. tv. szabályai szerint a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Felhasználó által a Szolgáltatás keretében a Szolgáltató tárhelyein elhelyezett jogsértő tartalmakért.
 • a Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, ha a feltételek teljesítésének hiánya miatt bármely Szolgáltatását, - de kiemelten a Domain Szolgáltatást - a Szolgáltató nem vagy más Felhaszálónak teljesíti, vagy a Domain nevet harmadik fél szerzi meg más regisztrátornál.

Viszonteladók

A Viszonteladók felelősséget vállalnak Felhasználóikért. A Szolgáltató a Viszonteladó Felhasználóinak nem biztosít ügyfélszolgálatot.

Vis major

Egyik Fél sem felel a Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a Felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan külső ok merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő különösen, de nem kizárólagosan az Internet szolgáltató gerinchálózat összeomlása, természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hackertámadások, jogosulatlan hozzáférések, stb.

Ha a vis major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármely Fél jogosult a szerződést a jövőre nézve felmondási idő nélkül felmondani.

A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a vis major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

Záró rendelkezések

Fent nem szabályozott kérdésekben a Felek a hatályos magyar Ptk. vonatkozó paragrafusainak és más vonatkozó jogszabályok hatályát elfogadják és jogvita esetén elismerik a területileg illetékes bíróság illetékességétk, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.


Amennyiben bármilyen további kérdése van, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a kapcsolati ürlapunkon vagy további elérhetőségeinken keresztül!

© GLSYS Kft. 2006 - 2024
ASZF  |  Adatvédelmi nyilatkozat  |  Céginformáció  |  Letölthető dokumentumok  |  WebMail